Z przyjemnością informujemy, że w naszej firmie od 01.08.2022r. do 30.06.2023 r. realizujemy projekt

Rozwój i praca – to się opłaca!

w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 nr RPWM.11.01.01-28-0072/20.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Edukacyjną Szansą Aziro.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno – zawodowych 40 osób w wieku 18-64 lata, osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, o niskich kwalifikacjach, w tym osób bezrobotnych, będących mieszkańcami powiatu działdowskiego, gmin: Działdowo (Gmina wiejska), Iłowo-Osada (Gmina wiejska), Lidzbark (Gmina miejsko-wiejska), Lidzbark (obszar wiejski) oraz powiatu nidzickiego, gmin : Janowiec Kościelny (gmina wiejska), Janowo (gmina wiejska), Kozłowo (gmina wiejska), Nidzica (gmina miejsko-wiejska), Nidzica (obszar wiejski ).

Projekt w szczególności skierowany jest do kobiet, osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, osób doświadczonych wielokrotnym wykluczeniem społecznym jako wykluczeniem z powodu więcej niż jednej z przesłanek o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych CT9, osób o niskich kwalifikacjach, osób o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób korzystających z POPŻ.

Rekrutacja będzie prowadzona przez Lidera i Partnera na terenie gmin objętych wsparciem, w oparciu o regulamin rekrutacji. Odbywać się będzie w 4 turach (osobno dla każdej): (I tura),08.2022 II tura: 09.2022 III tura: 10.2022 IV tura: 11.2022. Zamknięcie terminów rekrutacji może nastąpić w terminie wcześniejszym po skompletowaniu wszystkich uczestników projektu.

W ramach realizacji projektu zamierzamy realizować następujące formy wsparcia:

  • Gotowość do zmian o charakterze społecznym
    wraz z opracowana ścieżką reintegracji.
    – spotkania indywidualne z profesjonalnymi doradcami zawodowymi i tworzenie indywidualnego planu działania; indywidualne konsultacje z psychologiem w tym: diagnoza potencjału osobowościowego, redukcja lęku, budowanie motywacji, kształtowanie kompetencji osobowych niezbędnych w procesie poszukiwania pracy; coaching kariery.
  • Rynek Pracy– spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy, wszechstronna pomoc w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia.
  • Nowe Kwalifikacje/Kompetencje całkowicie bezpłatne szkolenie przygotowujące do pracy w określonym zawodzie dającym gwarancję zatrudnienia, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu;
  • Wysokiej Jakości staże – stanowiska staży według tematyki ze szkoleń i reintegracji. (Organizacja stażu łącznie dla 20 osób)

Wartość projektu wynosi: 726 718,50 zł

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 617 560,72 zł

Biuro projektu: ul. Mochnackiego 10 lok.1, 10-037 Olsztyn

czynne pon.-pt. w godz. 08.00 -16.00 tel.  666-638-835 1  e-mail: projekty2@szkolenia-ms.pl

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

HARMONOGRAMY:

SZACOWANIA I ROZEZNANIA: