Z przyjemnością informujemy, że w naszej firmie od 01.08.2020r. do 31.08.2021 r. realizujemy projekt

Kurs na pracę

w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 nr RPWM.11.01.02-28-0036/20.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Edukacyjną Szansą Aziro.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno – zawodowych 20 osób w wieku 18-64 lata, osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, o niskich kwalifikacjach, w tym osób bezrobotnych, będących mieszkańcami miasta Olsztyn i gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda.

Projekt w szczególności skierowany jest do kobiet, osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, osób doświadczonych wielokrotnym wykluczeniem społecznym jako wykluczeniem z powodu więcej niż jednej z przesłanek o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych CT9, osób o niskich kwalifikacjach, osób o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób korzystających z POPŻ.

Rekrutacja  zaplanowana jest w 2 turach 08.2020 (I tura) 01.2021 (II tura) . Zamknięcie terminów rekrutacji może nastąpić w terminie wcześniejszym po skompletowaniu wszystkich uczestników projektu.

W ramach realizacji projektu zamierzamy realizować następujące formy wsparcia:

  • Aktywizacja społeczna z opracowaniem IŚR– spotkania indywidualne z profesjonalnymi doradcami zawodowymi i tworzenie indywidualnego planu działania; indywidualne konsultacje z psychologiem w tym: diagnoza potencjału osobowościowego, redukcja lęku, budowanie motywacji, kształtowanie kompetencji osobowych niezbędnych w procesie poszukiwania pracy; coaching kariery.
  • Pośrednictwo pracy spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy, wszechstronna pomoc w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia.
  • Szkolenia zawodowe– całkowicie bezpłatne szkolenie przygotowujące do pracy w określonym zawodzie dającym gwarancję zatrudnienia, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu;
  • Wysokiej Jakości staże – stanowiska staży według tematyki ze szkoleń i reintegracji.

Wartość projektu wynosi: 379 446,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków europejskich: 322 529,10 zł

Biuro projektu: ul. Mochnackiego 10 lok.1, 10-037 Olsztyn

czynne pon.-pt. w godz. 9.00 -17.00

tel. 505-336-631  e-mail: projekty2@szkolenia-ms.pl